CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Skeisnesset - Norges utvalgte kulturlandskap

Skei er ett av 22 utvalgte kulturlandskap i Norge som har fått særskilt status på grunn av sine biologiske og kulturhistoriske verdier.

Skei og Skeisnesset er halvøy lengst mot nordøst på øya Leka. Området omfatter totalt 5200 daa, inkludert ca. 3530 daa kystlynghei. Her er 12 grunneiere og 66 beboere. Leka Bygdemuseum inngår i området.

Kystlyngheiene er et resultat av 4000 år med husdyrbeiting og lyngbrenning. Røsslyngen var tidligere verdifullt vinterbeite for dyr som gikk ute hele året. I dagens høyproduktive landbruk nyttes ikke lyngheiene lengre, og landskapet gror igjen. Kystlynghei er en trua naturtype, og det er viktig å ta vare på noen av de områdene som fortsatt finnes i Norge. Blant disse er Skeisnesset. Her drives målretta skjøtsel med rydding, brenning og beiting av storfe og sau.

Skeisnesset kultursti går gjennom lyngheilandskapet forbi gravhauger og utsiktspunkter. Informasjonstavler og skilting langs stien gir informasjon om miljø- verdiene og om Lekas geologi. Fra Ivarshallaren er det utsikt over våtmarksområdene vest på halvøya som er verna av hensyn til fuglelivet. Turkart Skei utvalgte kulturlandskap

 

TOP